Informace - Revize a vyvážení Topné soustavy

21.10.2010 20:09

Výbor se zabýval otázkou správné funkčnosti topné soustavy v našem domě. V této souvislosti byl osloven pan Svěrák z firmy AllTtech s.r.o., který provedl v loňském roce prohlídku systému na patě objektu, několika stoupaček a regulačních ventilů. Taktéž byla panu Svěrákovi poskytnuta dokumentace k projektu, na základě kterého byla soustava realizována.

Pan Svěrák po této kontrole shledal významné známky nevyváženosti celé soustavy, které způsobuje zvýšenou hlučnost, opakovaná zavzdušnění soustavy, nedotápění jednotlivých otopných těles a celkově vyšší spotřebu způsobenou vysokými průtoky v topném systému.

Po ověření projektové dokumentace bylo shledáno, že některé regulační prvky se již dnes nepoužívají a jsou poplatné tehdejší době. Nicméně soustava je navržena v souladu s uvedenou dokumentací, ale pro další optimální zajištění její funkčnosti je nutné její přesné doregulování.

Vzhledem k tomu, že stávající projektová dokumentace je nedostatečně detailně zpracovaná a není z ní možné zajistit výpočet parametrů pro vyvážení soustavy, bylo panem Svěrákem navrženo:

  • Ponechání stávajících armatur a regulačních ventilů a provedení pouze jejich seřízení
  • Zpracování nové projektové dokumentace, za kterou bude firma AllTech ručit
  • Nové provedení nastavení radiátorových ventilů na otopných tělesech
  • Nastavení regulace tlakové diference a průtokových poměrů na patě soustavy

Po nastavení všech armatur dle nového projektu bude provedeno měření skutečného stavu a následné jemné doregulování všech měřitelných armatur na hodnoty co nejvíce blížící se projektové dokumentaci s tolerancí dle stávající platné legislativy.

Byli jsme upozorněni na fakt, že není možné ručit za správnou funkci stávajících armatur – které firma AllTech  nedodávala ani nemontovala a tudíž nezná jejich fyzický stav. Pokud se při měření ukáže, že některá armatura není funkční, bude nutné provést její výměnu a následně měření zopakovat v náhradním termínu. Dále je možné, že při výpočtu soustavy může nastat situace, kdy projektant doporučí jednu (nebo několik) armatur vyměnit z důvodu jejich špatného nadimenzování. Tato pravděpodobnost je ovšem dle závěrů prohlídky pana Svěráka části suterénu celkem nízká.

Uvedený zásah je minimálním nutným zásahem k tomu, aby existovala jistota, že soustava bude správně hydraulicky vyvážená. Jakékoliv jiné řešení, které by ve srovnatelné kvalitě splnilo účel, bude pravděpodobně výrazně cenově náročnější.

Vyvážení celé soustavy zajistí odstranění hlukových projevů v soustavě a nastavení optimálního provozu s nízkými provozními náklady, které by měly mít příznivý vliv na celkovou spotřebu vytápění domu.

Zároveň jsme byli požádáni o znovu připomenutí nutnosti správného používání termostatických hlavic ústředního topení. Tato informace byla již během loňské topné sezóny vyvěšena na nástěnce. Byli jsme především upozorněni na nutnost plynulé regulace, která by se neměla pohybovat o více jak +- jeden dílek. Zavírání a otevírání hlavic způsobuje velké výkyvy v topné soustavě a tudíž nerovnoměrném vytápění domu a tedy vyšší celkové spotřebě.

Na plánovaném podzimním Shromáždění společenství vlastníků budete podrobně informováni o výsledku realizace akce a budete seznámeni se nezbytnými pravidly správného používání soustavy, tak aby sloužila všem k plné spokojenosti.

 

 

Za výbor SVB

 

David Jandera

předseda výboru

 

 

 

—————

Zpět