Jednání zastupitelstva MČ Praha 4 dne 7.4.2011

07.04.2011 22:37

Jménem výboru SVB Údolní jsem se zůčastnil jednání zastupitelstva, kde jsem položil dva konkrétní dotazy:

1) Jaké je oficiální stanovisko MČ P4 k plánované výstavbě ?

MČ P4 jménem pana starosty Horálka na včerejším jednání deklarovala, že P4 souhlasí se záměrem pouze za předpokladu, že budou splněny všechny OTPP a to za předpokladu, že budou splněny bez povolení jakýchkoliv výjimek.

2) Předloží MČ P4 konktrétní připomínky k jednání o povolení výjimky z OTPP ?

Pan starosta přečetl seznam připomínek, které budou předloženy v úterý na stavebním úřadě při ústním projednání. 

 

Podrobný stenotyp zápis z průběhu jednání

 

Pan starosta ing. Pavel Horálek: Také děkujeme. Předposlední přihlášený je pan ing. David Jandera.

Pan David Jandera: Rovněž dobrý podvečer. Já zde vystupuji za Společenství vlastníků Udolní 1174, což je panelák na rohu Vavřenovy a Údolní. Mám dva konkrétní dotazy buď na pana starostu nebo zastupitele. V průběhu dne už jsem s panem starostou o části těch věcí hovořil. Jedná se o to, že na minulém zastupitelstvu byl odhlasován prodej pozemku 2612/216 s tím, že ten kupující, nebo investor má zájem na tomto pozemku a na pozemku přilehlém stavět bytový dům o 14 podlažích, měl by to být pětipatrový a 14podlažní dům.
A ty dva konkrétní dotazy se týkají toho, že bych se rád tady dozvěděl otevřeně veřejné stanovisko Prahy 4, zda se záměrem investora souhlasí, či nesouhlasí v plánovaném rozsahu, či nesouhlasí se záměrem jako takovým zcela.
Druhý konkrétní dotaz se týká toho, zda městská část Praha 4 bude na úterním jednání, kde se bude řešit řízení o povolení výjimky, jelikož ta plánovaná stavba je plánována postavit ve vzdálenosti necelých 8 metrů od našeho domu a povolená vzdálenost je 43 metrů, tak jestli k tomuto řízení bude mít městská část nějaké připomínky, či zda už je přednesla, nebo zda je přednese na tom veřejném jednání. To je všechno, děkuji.

Pan starosta ing. Pavel Horálek: Také děkuji. Kolega Lohynský tady není, já bych poprosil, jestli bude reagovat. Dobře, tak já budu reagovat místo něho. Na vaši otázku – zaprvé je potřeba říct, že projekt Údolní se neřeší teď poslední rok, ale řeší se posledních několik let, kdy, pokud je mi známo, tak investor chtěl na zmíněném pozemku postavit velkou administrativní budovu a teprve jednání komise výstavby - zástupců přimělo investora, aby uvažoval, zda v případě, že bude uvažovat o nové výstavbě, tak aby uvažoval o výstavbě bytové. Územní plán to tam připouští. Víme, že ten investor byl v komisi výstavby několikrát a jednalo se do této podoby.
Musím říct z pozice starosty, že mně tato podoba jakoby stále vadí. My jsme přijali na Radě městské části Praha 4 – já vám to přečtu – nicméně bude to samozřejmě vyvěšeno na internetových stránkách - že návrh objemu stavby bude řešen dle OTP, to znamená obecně technických požadavků na výstavbu, bez nutnosti udělení výjimky ze vzájemných odstupů sousedících staveb. Je to něco, o čem rada jednala, o čem rozhodla, to znamená, ten projekt podle našeho názoru, podle názoru rady městské části musí být bez výjimek. Jestli na to bude reagovat stavební úřad – já doufám, že ano – ale v každém případě stanovisko rady, stanovisko moje je, že to bude projekt bez výjimek.
Další věc, kterou jsme v radě projednali, že součástí projektové dokumentace musí být studie osvětlení a oslunění dotčených objektů, že doprava v klidu bude řešena dle OTP. Abych to nečetl všechno, například je tam i takový detail, že se bude do garáží jezdit z ulice Údolní a ne z ulice vedlejší, která bude zatěžovat zbytečně rezidenty. Mluvili jsme o tom, že tam považujeme za naprosto nesmyslné, aby tam byla například plynová kotelna, to znamená, musí být připojen na teplovod z výměníkové stanice v ulici Jílovská. Ale na tu vaši otázku, kterou jste položil, tak můj názor a názor rady je, že ten projekt má být bez výjimek.
Pracovníci z odboru kanceláře starosty nepochybně toto stanovisko sdělí při ústním řízení. To znamená, samozřejmě tam přijdou, tak jak to bývá zvykem, a toto stanovisko sdělí.
Další přihlášený je pan zastupitel Štěpánek.

Pan Mgr. Petr Štěpánek: Dobrý večer. Já bych se, pane starosto, rád vyjádřil k věci plánované výstavby v Údolní. Jak známo sídlištní celky nebyly plánovány a stavěny jenom jako jednotlivé budovy, ale jako celé koncepční urbanistické celky, které byly stavěny ve stejné periodě a bylo v nich počítáno s určitou zastavěností, s určitým podílem zeleně, s určitou vybaveností a s určitým dopravním propojením. Toto byl i případ částí Braníku a Lhotky, co nazýváme Novodvorskou. A předpokládalo se, že další správce, ať už to byl stát nebo bytová družstva, což byli nejčastější vlastníci těchto domů nebo sídlišť, budou respektovat zhruba ten záměr, a to tak, jak byl schválen už tehdy příslušnou státní správou, jako celek.
K této věci, o které teď mluvíte relativně vstřícně vůči občanům té oblasti, vůbec nemuselo dojít, protože pozemek na tom místě byl vlastněn městskou částí, která měla v rukou, co se tam bude nebo nebude dít. A hlasy vaší koalice byl ten pozemek prodán, a tím pádem občané v okolí byli uvrženi do nejistoty. Když jsem tady hlasoval proti tomu návrhu, tak jsem se ptal - byl tento návrh na prodej naházen do schránek obyvatelům, byl místně vyvěšen, co to bude znamenat, jaké jsou záruky, že tam investor nepřijde s naddimenzovanou budovou, jak se s tím potom vyrovná samospráva, která má omezené možnosti zasahovat do chodu stavebního úřadu a tak dále a tak dále. Došlo přesně na moje slova, městská část prodala svůj pozemek, kde měla to, co se na něm bude dít plně pod kontrolou a teď vydává stanoviska, nebo rozhodnutí, která státní správa musí nebo nemusí vzít v úvahu.
Takže já pevně doufám, že až zase budeme příště prodávat pozemky, že si toto uvědomíme a že neprodáme pozemek, dokud nebude zcela jasné, co se na tomto pozemku má dít. A věřím, že nebudeme prodávat pozemky v uzavřených nebo v dokončených urbanistických celcích, jako jsou sídliště, vilové čtvrti, zahradní města a podobně, protože to vždy znovu a znovu vede k bezohlednému prosazování záměru investorem, k tlaku na radnici a staví to občany místní do nevýhody. Takže já bych byl i pro, abychom se na ten případ ještě podívali a podívali se, zda například nemůžeme na příští schůzi zastupitelstva revokovat naše usnesení, kterým vlastně jsme vystavili obyvatele té lokality do nejistoty. Děkuji za slovo. (Potlesk.)

Pan starosta ing. Pavel Horálek: Jedna věc a poznámka - já nebudu mluvit tak plamenně, protože už jsem také unavený, ale v každém případě se mýlíte v tom, že městská část, respektive toto zastupitelstvo umožnilo nebo umožní výstavbu tohoto objektu. Ten vlastník má dnes pozemek, který je samostatně zastavitelný. A má možnost přijet na hlavní komunikaci, to znamená, pokud by tento projekt vznikl pouze na pozemku toho vlastníka, což jistě zjistíte, když si dáte tu práci a podíváte se, jaký pozemek ten původní, nebo současný vlastník má, tak tam se dá postavit objekt, který možná bude co se týká zastavěné plochy menší, ale ten investor to bude chtít dohnat do výšky, tak jako nám prezentoval před několika lety, ten investor to bude chtít dohnat do délky. Já si osobně myslím, že to vůbec není o tom pozemku, tak jak prezentujete, pane zastupiteli. Je to o tom, že územní plán to dovoloval, my tady řešíme chyby, které vznikly někdy v roce 99 schválením územního plánu. Já doufám, že koncept nového územního plánu bude lepší než je ten stávající, také bych si přál, aby tam bylo víc koeficientů, které budou regulovat výstavbu, ale to uvidíme.
V neposlední řadě já si osobně myslím, že městská část se chová na mnohých místech naprosto vstřícně a mohu jmenovat projekty Kaplická, kde jsme zablokovali výstavbu bytového objektu, můžu mluvit o Mezivrší, kde blokujeme několik let výstavbu projektu, můžu mluvit o Habrovce, kde investor, který dokonce je z řad arcibiskupství, tak na Krčské stráni chce postavit několik přerostlých nebo nabubřelých vil, vilových objektů. Můžu mluvit o X projektech, které jsme zablokovali. My jsme po posouzení v radě i tady v zastupitelstvu rozhodli, že je lepší, než aby ten investor zastavěl pouze svůj pozemek, aby ta výstavba překrývala i část toho pozemku, který jsme minule prodali. Já bych řekl, že to je věc jednání. Řekl bych, že je to naprosto zavádějící informace. Paní zastupitelka Rejchrtová.

Paní Mgr Alžběta Rejchrtová: Já se omlouvám, já jsem mluvila právě s ing. Kotasovou. Pokud jde o soulad s územním plánem, vím, že toto území je vlastně stabilizované území. Takže podle Změny 1000 jsou tam určité regulativy. Když je to stabilizované území, tak by tam mělo být povoleno jenom dotváření a rehabilitace toho území. A ne rozsáhlá stavební činnost. Tento objekt je dost objemný. Ona říkala, že na to neměla vyjádření odboru územního plánu. Ale já si myslím, že toto bychom měli hlídat, aby se nám Praha 4 nezabetonovávala. Já jsem sama slyšela názor – pokud to není v souladu s územním plánem, tak to tam nesmí stát. Myslím si, že tohoto argumentu bychom měli využít.

Pan starosta ing. Pavel Horálek: Pan zastupitel Petr. Než mu dám slovo – já si osobně myslím, že my jako zastupitelé nemůžeme nic využít. Myslím si, že to je věcí rozhodování stavebního úřadu a jestli to je nebo není v souladu s územním plánem, to se nakonec projeví v územním řízení. Pokud vím, tam bylo první stanovisko Útvaru rozvoje města negativní a nové stanovisko investor zatím nemá. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jste zastupitelka v prvním volebním období, rozumím tomu, že v některých případech se necháte unést, že my jsme tady bozi, kteří mohou ovlivnit úplně všechno. Není to pravda. Tady bude rozhodovat stavební úřad. Pan zastupitel Petr. Pane zastupiteli, já se omlouvám, vy máte v tuto chvíli už třetí příspěvek. Váš první příspěvek měl 7 minut 50 vteřin. Pan zastupitel Caldr.

Pan Pavel Caldr: Abychom se dostali do té 30denní lhůty, pokusím se odpovědět co se týká ubytovny Novodvorská panu kolegu Petrovi. Je fakt, že dlužné nájemné dosahuje výše, kterou jste zmínil. Nicméně je potřeba si uvědomit fakt, že docházelo k částečným úhradám toho nájmu, taktéž tam byla tříměsíční kauce, taktéž je tam tříměsíční výpověď. Ta částka se také skládá z dlužných úroků a ze smluvní pokuty. Proto při takovémto nájmu poměrně rychle dosáhne té výše, na kterou jste se ptal.
Druhý dotaz ohledně výběrového řízení. To je přece je ne nestandardní, že někdo nabídne nějaký progresivní růst nájemného. Nevidím v tom jakýkoli problém.
Předpokládám, že jsem odpověděl na všechny dotazy.

Pan starosta ing. Pavel Horálek: Nyní pan zastupitel Hájek. Doufejme, že to je poslední příspěvek dnešního večera.

Pan Miloš Hájek: Děkuji za slovo. Je to můj první a poslední příspěvek. (Veselost.) Tohoto večera. Já mám námět. V souvislosti s plánovanou výstavbou bych se dotázal, zda je možno uplatnit požadavek na té křižovatce Vavřenova-Údolní, na osazení této křižovatky semafory. Je to velmi nebezpečná křižovatka, nepochybně v dohledné době nejen kvůli výstavbě, ale i v souvislosti se sousedící budovou úřadu práce, který - jak víme – je reorganizován, lze tam očekávat zvýšenou frekvenci. Takže by to bylo podle mého názoru vhodné. Mluvím z vlastní zkušenosti, protože naše služební vozidlo v nedávné době tam mělo velmi ošklivou nehodu, kterou jsme nezavinili. Je to opravdu nebezpečná křižovatka. Děkuji.

Pan starosta ing. Pavel Horálek: Díky. To je podnětné. Pane Jandero, vy chcete ještě promluvit?

Pan David Jandera: Jen velmi krátký komentář, jelikož je hodně pozdě večer. Chtěl bych poděkovat za odpověď, kterou jsem dostal. Věřím, že nám pomůžete, jak jste zmiňoval v předchozím příspěvku, nějakým způsobem, ať už právně nebo jakkoli. Nedělám si iluze, že stavbu zastavíme, ale je potřeba abychom zminimalizovali dopady na okolní domy a na podmínky bydlení. Když, tak se potom osobně obrátím na jednotlivé členy. Rád bych to s vámi prodiskutoval. Děkuji.


 

—————

Zpět