Pozvánka na shromáždění SSVB

03.05.2016 19:55

 

Pozvánka na shromáždění vlastníků

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná ve středu 18.5.2016 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

!!! Vzhledem k zákonné povinnosti schválení Stanov společenství vlastníků dle nového Občanského zákoníku za účasti notáře na shromáždění, žádáme všechny vlastníky, aby svou aktivní účastí nebo udělením plné moci přispěli k usnášeníschopnosti shromáždění !!!

 

Program shromáždění

 

1)        Zahájení shromáždění, volba orgánů

2)        Změna Stanov SVB (dle § 1200 NOZ) za účasti notáře

3)        Hospodaření společenství vlastníků

a.           Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E. Čechová, M. Kalika)

b.          Zpráva Kontrolní komise o činnosti a hospodaření SVB (Z. Ročňová)

c.            Přednesení a odsouhlasení účetní uzávěrky SVB (M. Kalika)

4)        Návrh investic pro rok 2016-2017

a.           Individuální zasklení balkonů – (D. Jandera)

b.          Malování podlah ve sklepních prostorách, malování dveří na chodbě  – (D. Jandera)

c.            Dodavatelské smlouvy (servis, správa domu) – vyhodnocení a návrh změn (D. Jandera)

d.          Revize elektro a osvětlení – informace a návrh investice (D. Jandera)

e.           Jiné (náměty vlastníků)

 

V Praze dne 3. května 2016                                                       

                        

…….…..………………………………

Ing. David Jandera, předseda výboru

 

 

Program shromáždění a projednávané návrhy naleznete také na https://udolni1174.webnode.cz - sekce Návrhy nebo Vám je na vyžádání vytiskneme.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "- -  z d e - o d s t ř i h n o u t - - -

Plná moc

Já níže podepsaný/á (Jméno a Příjmení) ……..…...................................………………

Zmocňuji pana/paní   ……..…...................................……………………………………………, aby mne zastupoval/a ve všech bodech jednání s právem hlasovacím ve výši mého spoluvlastnického podílu na Shromáždění SVB Údolní 1174/102, konaném dne  18.5.2016

V Praze dne   …………………..                                                                               ………………………………………………………………………

 

Podpis člena společenství a číslo bytu

—————

Zpět