Pozvánka na shromáždění vlastníků SSVB - 24.5.2017

07.05.2017 18:18

Pozvánka na shromáždění vlastníků

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná ve středu 24.5.2017 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

Program shromáždění

 

1)        Zahájení shromáždění, volba orgánů

2)        Hospodaření společenství vlastníků

a.           Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E. Čechová, M. Kalika)

b.          Účetní audit hospodaření SVB (D. Jandera)

c.            Přednesení a odsouhlasení účetní uzávěrky SVB (M. Kalika)

3)        Správa domu (D. Jandera)

a.           Informace o ukončení činnosti KK

b.          Informace o ukončení stávajících smluv a uzavření smlouvy se společností PPM a.s. k zajištění správy domu a účetnictví

c.            Návrh na snížení odměn výboru SVB v souvislosti se zajištěním správy domu externí firmou   

4)        Návrh na prominutí poplatků z prodlení – exekuce Kratochvílovi (D. Jandera)

5)        Návrh investic pro rok 2017-2018

a.           Informace o uzavření smlouvy s alternativním Internetovým poskytovatelem A1M (M. Kalika)

b.          Návrh a odsouhlasení investice - Revitalizace osvětlení na chodbách domu (D. Jandera)

c.            Diskuse nad technickým stavem balkonů a vyhodnocení jejich statického posouzení. Schválení nezbytných oprav a stavebních úprav balkonů. (D. Jandera)

d.          Jiné (náměty vlastníků)

6)        „Bytový dům Údolní“ – informace o aktuální situaci, prezentace návrhu Developerského projektu

 

V Praze dne 8. května 2017                                                       

…….…..………………………………

Ing. David Jandera, předseda výboru

 

 

Program shromáždění a projednávané návrhy naleznete také na https://udolni1174.webnode.cz - sekce Návrhy nebo Vám je na vyžádání vytiskneme.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "- -  z d e - o d s t ř i h n o u t - - -

Plná moc

Já níže podepsaný/á (Jméno a Příjmení) ……..…...................................………………

Zmocňuji pana/paní   ……..…...................................……………………………………………, aby mne zastupoval/a ve všech bodech jednání s právem hlasovacím ve výši mého spoluvlastnického podílu na Shromáždění SVB Údolní 1174/102, konaném dne  24.5.2017

V Praze dne   …………………..                                                                               ………………………………………………………………………

 

Podpis člena společenství a číslo bytu

—————

Zpět