Shromáždění vlastníků SSVB 4.6.2015

03.05.2015 21:52

Pozvánka na shromáždění vlastníků

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná ve čtvrtek dne 4.6.2015 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

 

Žádáme vlastníky, aby svou pravidelnou účastí projevovali aktivní zájem na společném chodu společenství a soužití v domě.

 

!!! Loňské shromáždění bylo pro nízkou účast neusnášeníschopné !!!!!

 

 

Program schůze

 

 1. 1) Zahájení schůze, volba orgánů
 2. 2) Hospodaření společenství vlastníků
  1. a. Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E.Čechová, M.Kalika)
  2. b. Zpráva Kontrolní komise o činnosti a hospodaření SVB (Z.Ročňová)
  3. c. Přednesení a Odsouhlasení Účetní uzávěrky SVB (M.Kalika)
  4. 3) Návrh a odsouhlasení investic pro rok 2015-2016
  5. a. Malování v domě – D. Jandera
  6. b. Digitalizace domovních zvonků – D. Jandera
  7. c. Úpravy v přízemí domu  - K. Klíma
  8. d. Jiné
  9. 4) Výstavba bytového domu Údolní  - jednání o dalším postupu za účasti developera společnosti BaP oil s.r.o.
  10. 5) Diskuse na náměty vlastníků

 

 

V Praze dne 3. května 2015     Předseda výboru

 

…….…..………………………………

Ing. David Jandera

 

 

 

 

 

 

Pokud se nemůžete z osobních či pracovních důvodů shromáždění zúčastnit, můžete udělit plnou moc některému z dalších vlastníků a umožnit tak, aby bylo shromáždění usnášeníschopné a současně tak napomoci přijetí usnesení důležitých pro správu a provoz domu.    

 

 

Plná moc

Zmocňuji pana/paní   ……..………………………………………………, aby mne zastupoval/a na shromáždění SVJ 

konaném dne  …………………….

V Praze dne   …………………..   ………………………………………………………………………

Podpis člena a číslo bytu

 

 

—————

Zpět