Záměr výstavby bytového domu – aktuální stav k 25.8.2011

25.08.2011 17:28

Vážení vlastníci,

jménem výboru si Vás dovoluji informovat o dalších krocích, které jsme učinili v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby.

  • Dne 22.7. jsme obdrželi písemné usnesení, ve kterém starosta MČ P4 i tajemník naše námitky podjatosti zamítají. Vyjádření dostali písemně všichni vlastníci, kteří podali společne věcně shodnou připomínku. Vzhledem k tomu, že jsme již podali písemné odvolání proti tomuto rozhodnutí není nutné, aby jednotlivý vlastníci na tyto dopisy reagovali.
  • V reakci na toto zamítavé stanovisko jsme dne 4.8.2011 podali Odvolání proti usnesení o nevyloučení tajemníka Lanny Dudry a vedoucí stavebního úřadku Evy Kotasové z úkonů v řízení o umístění stavby bytového domu na poz. v k. ú. Bráník, při ulici Údolní a Vavřenova v Praze 4.
  • Dne 11.8. vydal Úřad městské části Praha 4, odbor stavební vydal ú z e m n í  r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y nazvané „Bytový dům – Údolní“. Tímto rozhodnutím stavební odbor zamítl všechny námitky podané účastníky řízení (pro vaši informaci podalo odvolání z našeho domu a okolních domů celkem 142 účastníků řízení.
  •  Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 9. 9. (nejpozději do 12. 9.) na Úřad městské části Praha 4.
  • Výbor SVB podá společné ovolání za náš dům Údolní 1174/102. Pokud chcete podat individálně odvolání, zašleme Vám jeho celé znění nebo na vyžádání jej vytiskneme.
  • Jelikož námi vznesené námitky jsou důvodné a jejich odůvodnění nebylo v rozhodnutí dostatečně argumetováno, podáváme odvolání Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům - Údolní, k. ú. Braník, Praha 4, adresované Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor stavební prostřednictvím Úřadu městské části Praha 4, Odbor stavební
  • Zároveň v odvolání uplaťujeme námitku podjatosti, jelikož vzhledem k tomu, že o námitce podjatosti oprávněné úřední osoby, která napadené rozhodnutí vyhotovila, nebylo dle zákona rozhodnuto, je napadené rozhodnutí vydáno v zásadním rozporu se správním řádem, což je samo o sobě důvodem pro jeho zrušení a nové projednání věci.

 

Za výbor společenství

 

 

………………………………………………..

předseda výboru

 David Jandera

—————

Zpět