Záměr výstavby bytového domu – aktuální stav k 5.8.2011 - HISTORIE CELÉ KAUZY

05.08.2011 18:14

Záměr výstavby bytového domuaktuální stav k 5.8.2011

Vážení vlastníci,

jménem výboru si Vás dovoluji informovat o dalších krocích, které jsme učinili v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby.

  • Shromáždění vlastníků bytů Údolní 1174 dne 18.5.2011  jednomyslně odsouhlasilo podporu výboru v aktivitách vedoucích k zastavení plánovaného záměru výstavby "bytového domu Údolní"nebo alespoň zmírnění dopadů na životní podmínky v našem domě a okolí, včetně využití všech dostupných právních prostředků.
  • Výbor SVB společně s právníkem připravil celkem 13 věcných námitek ve věci plánované výstavby bytového dom Údolní.
  • Na základě výše uvedeného usnesení jsme podali za SVB Údolní 1174 hromadně Věcně shodné připomínky ve Věci: Podání námitek v  řízení o umístění stavby Bytový dům Údolní, k.ú. Braník, Praha 4, konaném dne 16.6.2011 v budově Úřadu MČ Praha 4.
  • Dne 16.6. jsme se zúčastnili dalšího kola jednání územního řízení na stavebním úřadě ve Věci umístění stavby a povolení výjimky. Důvodem nového jednání bylo přepracování projektu zpracovatelem, tak aby vyhověl odstupové vzdálenosti a nebylo nutné o výjimku žádat. Provedná změna projektu počítá s odstraněním balkonů na západní straně plánovaného „bytového domu Údolní“,  čímž došlo k zarovnání stěn s bytovým domem Údolní 1174/102. Nicméně v projektové dokumentaci nejsou zohledněny a zakresleny již stávající balkóny na východní straně bytového domu Údolní 1174/102, čímž dle naší námikty tato nutnost výjimky stále trvá.
  • Dne 28.3.  jsme zaslali dopis na starostu Horálka s otázkami ohledně důvodů velmi nevýhodného prodeje sousedního pozemku a tím umožnění tichého souhlasu s výstavbou. Vzhledem k tomu, že jsme na námi zasalný dopis na pana starostu Horálka, jsme dne 20.4. dostali velmi obecnou odpověď, zaslali jsme dne 24.5. Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde jsme vznesly stejné otázky.
  • Dne 8.6. nám byla zaslána odpověď s Poskytnutím těchto informací. Tento dopis byl předán právníkovi, který po dohodě s výborem SVB rozhodne jakým způsobem dále postupovat v této otázce a následně zvážíme případné právní kroky.
  • V rámci podaných námitek byla rovněž vznesena námitka podjatosti vůči všem pracovníkům Úřadu městské části Praha 4. Námitka podjatosti vychází z faktu, že vlastníkem pozemku p. č. 2612/216 k. ú. Braník, na němž bude též realizována předmětná stavba, bylo Hlavní město Praha, které tento pozemek svěřilo do správy Městské části Praha 4. Městská část Praha 4 uzavřela se stavebníkem dne 9. 3. 2011 kupní smlouvu o prodeji tohoto pozemku. Městská část Praha 4 má tak dán bezprostřední majetkový zájem na realizaci dané stavby, neboť je ve smluvním vztahu se stavebníkem, kterému prodala pozemek pro danou stavbu a získala za to kupní cenu.
  • Dne 22.7. jsme obdrželi písemné usnesení, ve kterém starosta MČ P4 i tajemník naše námitky podjatosti zamítají. Vyjádření dostali písemně všichni vlastníci, kteří podali společne věcně shodnou připomínku. Vzhledem k tomu, že jsme již podali písemné odvolání proti tomuto rozhodnutí není nutné, aby jednotlivý vlastníci na tyto dopisy reagovali.
  • V reakci na toto zamítavé stanovisko jsme podali dne 4.8.2011 Odvolání proti usnesení o nevyloučení tajemníka Lanny Dudry a vedoucí stavebního úřadku Evy Kotasové z úkonů v řízení o umístění stavby bytového domu na poz. v k. ú. Bráník, při ulici Údolní a Vavřenova v Praze 4.
  • O dalších podaných námitkách k prodeji pozemku a plánované výstavbě dosud nebylo rozhodnuto. V této chvíli tedy není písemná reakce vlastníků nutná. Pravidleně sledujeme úřední desku Městské části P4 a připravujeme další kroky k zamezení nebo alespoň minimalizaci plánované výstavby. O dalším postupu budou vlastníci průběžně informováni prostřednictvím nástěnky SVB.

 

Podobná Kauza na Kavčích horách

ve spojení s rozhodováním MČ Praha 4 a panem starostou Horálkem

 

Pozemek v hodnotě 3milionů vyměnili za pozemek za 40milionů, pochopitelně v neprospěch MČ P4. Výměnou pozemků tak dala radnice tichý souhlas k výstavbě developerského projektu. Ten počítá s tím, že na Kavčích Horách vyroste pětipatrový dům. Proti tomu protestují jak místní, tak odborníci. Více na:

Reportáž z pořadu Reportéři ČT, kde pan Horálek opět vystupuje v roli "to my nic, udělali jsme to nejlepší pro občana"

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/131098-praha-4-prisla-smenou-pozemku-o-desitky-milionu/

 

Za výbor společenství

 

 

………………………………………………..

předseda výboru

 David Jandera

—————

Zpět