Zastupitelé odmítli dvouvrstvý Metropolitní plán

10.04.2013 15:33

 

 

10. dubna 2013 | Kategorie: Pražská politika

Na dnešním mimořádném zasedání zastupitelstva Prahy 4 bylo všemi hlasy přijato usnesení odmítající dvouvrstvý Metropolitní plán. Namísto toho zastupitelé požadují územní plán v souladu s obecně technickými podmínkami a stavebním řádem, kdy nový územní plán bude jasně definovat regulativy výstavby již v hlavním výkresu jako je tomu dnes.

Sdílejte

V případě přijetí základní vrstvy plánu bez regulativů by se ocitlo v nebezpečí území koupaliště Lhotka. Foto: Dáša Červenková, SOS koupaliště Lhotka

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 bude odesláno Odboru územního plánu MHMP a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Zastupitelstvo jednohlasně vyslovilo nesouhlas s názvem Metropolitní plán a s vymezením funkčních ploch a vypuštěním stávajících regulativů z Územního plánu. Zároveň byly schváleny připomínky městské části Praha 4 k návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy.

Podle náměstka primátora Tomáše Hudečka mají být regulativy až v druhé vrstvě, takzvaných lokalitách, tvrdí opozice v Praze 4. 

V drtivé části města by v takovém případě Metropolitní plán určil pouze zastavitelné a nezastavitelné území s tím, že v zastavitelném by se až do přijetí plánu pro lokality mohlo stavět cokoli bez omezení.

Lokality v nebezpečí

V případě přijetí základní vrstvy dvouvrstvého Metropolitního plánu bez regulativů se okamžitě jen v Praze 4 ocitají v nebezpečí lokality jako Kavčí hory, Starý Braník a jeho okolí, koupaliště Lhotka nebo například vysokokapacitní komunikace jako Spořilovská, Jižní spojka nebo ulice Vídeňská.

U těchto ulic se definice v Metropolitním plánu změní na dopravu a zmizí vymezení izolační zeleně. Vlastník tak bude podle názoru některých zastupitelů Prahy 4 moci tyto komunikace jakkoli rozšiřovat, aniž by byl povinen udržovat izolační zeleň, což povede ke zhoršení již tak špatné situace podél těchto komunikací.

„Jsem rád, že městská část odmítla Metropolitní plán všemi hlasy. Územní plán rozhodne o vzhledu a funkci města na celou další generaci a bez regulativů bude jen bezzubým cárem papíru,“ kritizuje přípravu Metropolitního plánu opoziční zastupitel MČ Praha 4 Petr Štěpánek.

„Prosadili jsme požadavek na procesní práva a účast veřejnosti již při pořizování územního plánu, aby mohly být zapracovány konkrétní požadavky obyvatel namísto současného pasivního připomínkování již hotového návrhu,“ komentuje proces přípravy zastupitelka Iva Kotvová.

Zastupitelstvo Prahy 4 svým usnesením požaduje, aby pořizovatel Územního plánu hlavního města Prahy:

a/ projednal s městskou částí a schválil aktualizované Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jako nadřazené dokumentace pro tvorbu územního plánu,
b/ projednal s městskou částí a schválil novou Metodiku tvorby Územního plánu hl. m. Prahy,
c/ uvedl do souladu použitou terminologii a uváděné pojmy s platným zněním vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze a ostatními souvisejícími právními předpisy,
d/ vyjasnil terminologii, aby definování významů a pojmů v zadání Územního plánu hl. m. Prahy bylo jednoznačné,
e/ v Územním plánu hl. m. Prahy současně zpracoval regulativy pro celé území hl. m. Prahy,
f/ využil zákonodárnou iniciativu k prodloužení lhůty k projednání všech souvisejících dokumentací, a to minimálně na 90 dní,
g/ zohlednil v Metodice pro tvorbu nového Územního plánu hl. m. Prahy návrhy limitů pro výstavbu ve stabilizovaných rezidenčních lokalitách projednané Zastupitelstvem městské části Praha 4,
h/ změnil Statut hl. m. Prahy tak, aby městské části byly plnoprávnými účastníky procesu pořizování všech stupňů územně plánovací dokumentace a aby byla posílena procesní práva veřejnosti při projednání.

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 bude odesláno Odboru územního plánu MHMP a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Autor: Dalibor Kracík

Zdroj: https://www.prazskypatriot.cz/zastupitele-prahy-4-odmitli-dvouvrstvy-metropolitni-plan/

Najdete také na : https://udolni1174.webnode.cz

 

—————

Zpět